Ändamål

Stiftelsen bildades 2017 med syfte att, via psykodynamisk terapi, stärka barn och unga som lever med tidig hjärnskada vilken ger autismliknande konsekvenser.

För privatpersoner

Insatserna kan innefatta individuell terapi, gruppterapi (avsedd för målgruppen) samt terapeutiskt stöd för familjemedlemmar.

För yrkesverksamma

Medel kan också sökas för handledning, kompetenshöjande insatser eller projekt för yrkesverksamma personer inom den psykodynamiska skolan.